ប័ណ្ណទូទាត់សេវា $150

$150.00

ផ្ដល់អំណោយជាសុខភាព

គ្មានអ្វីដែលជួយដល់លើកកម្លាំងស្មារតីជាងការសម្រាក និងការថែទាំបែបប្រណីតនោះទេ។

បង្ហាញដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកថា តើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណា តាមរយៈការទទួលបានសេវាស្ប៉ាពិតៗជាមួយនឹង ប័ណ្ណទូទាត់សេវា របស់បូឌាស្ប៉ា។

អ្នកអាចបង្កើតកញ្ចប់ម៉ាស្សាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនិងប័ណ្ណទូទាត់សេវាពីបូឌាស្ប៉ា ដោយមានជម្រើសជាច្រើន រាប់បញ្ចូលទាំង

-ការម៉ាស្សាបាតជើង
-ការម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងក្លិនក្រអូប
-ការថែរក្សាសម្ផស្ស
-ការព្យាបាលមុខ និងរាងកាយ
-កញ្ចប់ម៉ាស្សាពិសេស

Characters: (0/300)

Email To Recipient
We will send it to recipient email address.

ផ្ដល់អំណោយជាសុខភាព

គ្មានអ្វីដែលជួយដល់លើកកម្លាំងស្មារតីជាងការសម្រាក និងការថែទាំបែបប្រណីតនោះទេ។

បង្ហាញដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកថា តើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណា តាមរយៈការទទួលបានសេវាស្ប៉ាពិតៗជាមួយនឹង ប័ណ្ណទូទាត់សេវា របស់បូឌាស្ប៉ា។

អ្នកអាចបង្កើតកញ្ចប់ម៉ាស្សាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនិងប័ណ្ណទូទាត់សេវាពីបូឌាស្ប៉ា ដោយមានជម្រើសជាច្រើន រាប់បញ្ចូលទាំង

  • ការម៉ាស្សាបាតជើង
  • ការម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងក្លិនក្រអូប
  • ការថែរក្សាសម្ផស្ស
  • ការព្យាបាលមុខ និងរាងកាយ
  • កញ្ចប់ម៉ាស្សាពិសេស