ការិយាល័យកណ្តាល

ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងមហាវិថីសុធារស និងផ្លូវលេខ 178
នៅខាងលើឱសថស្ថាន U-Care
ភ្នំពេញ – កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 266 199
ច័ន្ទ- អាទិត្យ | 10am – 11pm

បូឌាស្ប៉ា - Alley West

ខេត្តសៀមរាប

នៅជាប់ធនាគារ FTB ផ្លូវលេខ 9 កែងផ្លូវលេខ 11
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 063 762 428
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក – ពាក់កណ្ដាលយប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 10 យប់

បូឌាស្ប៉ា - Templation

ខេត្តសៀមរាប

ផ្លូវរុក្ខរក្ស មណ្ឌល 3 ភូមិស្លក្រាម
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 063 969 345
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក – 10 យប់
ការកក់យូរបំផុតម៉ោងត្រឹមម៉ោង 9 យប់

បូឌាស្ប៉ា - ផ្សារចាស់

ខេត្តសៀមរាប

ផ្លូវ A ថ្មី (នៅពីលើឱសថស្ថាន U-Care)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 063 761 593
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក ដល់ ពាក់កណ្ដាលយប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 10 យប់

បូឌាស្ប៉ា - បៃតង

ភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ #10 ផ្លូវលេខ 282 បឹងកេងកង1 ខណ្ឌចំការមន
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 077 325 598
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក – 11 យប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 10 យប់

បូឌាស្ប៉ា - មាត់ទន្លេ

ភ្នំពេញ

ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងមហាវិថីសុធារស និងផ្លូវលេខ 178
នៅខាងលើឱសថស្ថាន U-Care
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 266 199
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក – 11 យប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 9 យប់

បូឌាស្ប៉ា - អ៊ីអនម៉ល ២

ភ្នំពេញ

ផ្សារទំនើប ជាន់ផ្ទាល់ដី
(កាច់ជ្រុងត្រង់កន្លែងសុខភាព និងសម្រស់)
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 085 633 391
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹក – 11 យប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 9 យប់

បូឌាស្ប៉ា - បឹងកេងកង ១

ភ្នំពេញ

ផ្លូវលេខ 63 កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ 352
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 210 215
បើកបម្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 10 ព្រឹក – 11 យប់
ការកក់យូរបំផុតត្រឹមម៉ោង 9 យប់

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocooning Spas (www.bodia-spa.com) in Siem Reap and Phnom Penh proposing an authentic vision of relaxation in a modernly designed Cambodian Spa.  In order to guaranty the quality of its treatment Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia that promotes the local know-hows and uses local resources under the brand Bodia Cambodian Apothecary (www.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia dispensing quality treatments and proposing therapist training to other Spa or hotels and extending its service to franchise opening. Products are made in our own factory in Phnom Penh and sold in Spas, 8 dedicated boutiques, a network of 50 local customers, 2 online stores. 

Particularly sensitive to social progress to be made in professional environment of Cambodia, the Bodia group takes to heart to develop a long term activity in the respect of collaborator’s dignity and therefor gets concerned by every social implication of its partners and collaborators by applying fair trade’s principle on a daily basis.

In order to support and develop its visibility and internet presence, Bodia has invested in the development of new digital media (websites, social media, etc…). The improvement of these online media activities requires a proactive person in charge of supervising tasks.

Scope of work:

Under the supervision of the Marketing Manager the DMS has the mission to ensure and improve the companies’ online visibility. Being through different media (website, social media, SMS campaigns…) the DMS shall guaranty Bodia’s customer’s information flow, and community animation with the help of his/her Junior Online Communication Assitant. 

Functions and responsibilities:

 • Online Marketing & Communication :
   • Websites:
  • Drive sales in our 2 websites
  • Modify and optimize them (products information, general information, pictures and graphic chart, general design, blog posts…) based on general website maintenance and updates, promotions or advertising campaigns

 

   • Other digital platforms :
  • Marketplaces management with third-parties agencies (Amazon, Cdiscount)
  • Ensure our brand image on digital press or partner’s websites, blogs articles, etc.
  • TripAdvisor, Google My Business = Accounts + Reviews management 

 

   • Social media & Community management:
  • Increase Bodia communities (number of followers)
  • Social media posts animation via Hootsuite (Facebook, Instagram,  Youtube)
  • Create ads on Facebook Business Manager
  • Follow up influencers/bloggers partnerships
   • CRM :
  • Newsletters – write and edit the brands newsletters. Occasionally graphic designs if the graphic designer is unable to meet deadlines. Edition and posting of newsletter.
  • SMS Campaigns
  • Reply to customers’ requests in collaboration with Operationals Team
 • Projects management:

As part of the communication & marketing team, the DMS shall be fully implicated in outstanding projects such as: photo and video shooting and edition, events creation or participation…

 • Automated reports with deep analysis (weekly + monthly)

Required Qualifications:

 • Minimum Master Degree in Marketing & Communication with experience in Digital
 • Perfect English speaking & writing
 • Additional language is a plus : French, Khmer, Chinese
 • Creative, flexible and open minded
 • Pack office, Google Drive, Google Ads, Canva, Hootsuite… 

Contract Type: Full time

Duration: 2 years minimum

Place of work: Phnom Penh, Cambodia

Interested candidates shall send application including CV and motivation letter to : thomas.charneau@bodia.com  &  digital.comm@bodia.com

Apply now >

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocooning Spas (www.bodia-spa.com) in Siem Reap and Phnom Penh proposing an authentic vision of relaxation in a modernly designed Cambodian Spa. In order to guaranty the quality of its treatment Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia that promotes the local know-hows and uses local resources under the brand Bodia Cambodian Apothecary (www.bodia.com) .

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas dispensing quality treatments and proposing therapist training to other Spa or hotels and extending its service to franchise opening. Products are made in our own factory in Phnom Penh and sold in Spas, 10 dedicated boutiques, a network of more than 50 local customers, 1 online store.

In order to support and develop its operations and promote its image, Bodia is seeking for a Chinese Accounts Assistant

Contract’s type: Initial contract length is 2 years, renewable

Main contacts:

The “Chinese Accounts Assistant” will report to:

 • Bodia Chinese Customer Manager
 • Bodia Sales Manager

Scope of work:

In order to strengthen existing market and open new opportunities to Bodia products and spa services, Bodia requires a full time “Chinese Accounts Assistant” to specifically target the Chinese community visiting Cambodia or already established in Cambodia.

Operational responsibilities:

“Chinese Accounts Assistant” is in charge of Bodia commercial prospection towards Chinese community by proposing Bodia Nature products or Bodia Spa services. His/ Her first objective is to support Chinese Customer Manager to increase the visibility of Bodia (Spa & products) towards Chinese clientele.

 • Sales prospection

Be the point of supporting Chinese Customer Manager between any business partner and the relevant department executive for Bodia

-Establish a detailed list of potential Chinese customers to visit and follow up in Cambodia but also abroad and manage database including all potential business partners (Chinese travel agencies, hotels, airlines companies…)

-Support to make report of Bodia SPA and Products for Chinese marketing.

-Support VIP and Business management: In charge of organizing Spa/ stores inspections with Chinese Travel Agencies and /or Chinese investors (with BDM support) on site when required.

Sales Operations

-Manage and maintain the main Chinese platforms and online selling channels including creating promotions and mini program.

-Support reservation team of Chinese clients from all channels.

-Cooperate with operation team about any Chinese marketing new policy and channels work.

-Responsible for providing formal and informal guidance and recommendations to the sales team and front desk regarding cultural awareness related to your markets and selling techniques 

Candidate profile:

The qualified candidate will have the following experience;

-Chinese typing/reading/speaking

-Fluent in English: speaking and writing.

-Excellent Microsoft Office Knowledge

-At least 1 years of experience in related field of work.

-Good communication and reporting skills.

-Driving best practice and culture of continuous service delivery improvement within the company

-Good teamwork, analytical and problem-solving skills

-Tenacity, Creativity, Resilience, organized and self-efficient

-Salary: according to experience – basic starts from $500

Application:

Please send CV and references to Human resources department: admin.pp@bodia.com

Apply now >

Position: Shop Supervisor | Location: Siem Reap

Role/Job Purpose:

-Ensure all commercial partners of Bodia Cambodian Apothecary displays product look as good as Bodia Cambodian Apothecary store

-Take ownership of these displays, by cleaning, aligning products, ordering new stock where appropriate

-Request new testers of stock where appropriate

-Liaise with store managers to understand issues and find solutions to drive sales

-Implement marketing activity within stores when requested in liaison with store managers

Functions & responsibilities:

-Make sure that the shelves are full of products

-Make sure that there is all the price tags

-Make sure the testers are complete and in good condition

-Make sure the marketing material delivered is : In good condition, Visible by the customers

-Establish the list of the material to replace and/ or take back: Banner, Totem Outside, decorations, tags, vouchers, boards, Name cards….

-Always check the expiry date of the remaining products on shelves

-Deliver product to customer

JOB REQUIREMENTS:

-This position must demonstrate the following skills:

-Team working skill

-Communication and problem solving skill

-Decision making skills

-Effective verbal and listening communications in English

-Very effective organizational skills

-Computer skills Microsoft office, Email, Internet

-Flexible on problem solving

BENEFIT PACKAGE:

-Competitive Salary

-Incentive based  Sales  (Sale  only)

-Benefit (phone & petrol)

-Yearly Salary Revising on  evaluation

-Insurance

-Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

-Name: Vantha KUON (Mr.)

-Position: HR and Admin Supervisor

-Tel: 099 606 642

-Email: hra.sr@bodia.com 

-Address: New Street A Behind U-Care Pharmacy and next to the Siem Reap Provincial Hospital.

-Open every day – 9am-12am

Apply now >

Position: Bodia Retail Manager | Location: Phnom Penh

Duration:  Initial contract length is 1 year

Scope of work:

 • Retail Manager is in charge of all activities follow up and development related to retail stores.

Main contacts:

The Retail Manager will depend of:

 • Bodia Sales Manager
 • Bodia General Manager.

1.Management and Operational responsibilities:

Retail Manager is in charge of ensuring proper sales performances across Bodia dedicated stores in Phnom Penh by closely controlling and correcting the actions of his sales team members.

 • Sales operations
 • Increase and monitor boutiques traffic by:
 • Implement partnership (commissioning) with tour agencies, tour guides, tuktuk drivers…
 • Create loyalty program for expats, local organization etc…
 • Combined promotion with Spa (ex: buy $?? And get free foot massage at Bodia Spa…)
 • Develop the boutique promotion towards Khmer public. (Facebook advertising, List down frequent clients and communicate with them…)
  • Branding image control and animation.

Constantly control the branding on displays and the selling places proper maintenance in the line of the brand values.

Implement corrective actions and / or training to ensure a constant brand proper representation. Implement the modifications or promotions decided in cooperation with management

 • Stock level supervision

Follow up with stores supervisors about stock level optimization.

 • Payment collection

Ensure an efficient and secured cash management control and collection and delivery to accounting team.

 • Performance monitoring

Monitor sales breakdown, promotion performances, clients’ statistics (foot flow, origin, requests, complains…) and establish improving strategies. Provide monthly analysis on outcomes of statistics.

 • Sales prospection / boutique opening
  • Boutique / franchise opening:

Stay constantly open to boutique opportunities. Seek for outstanding locations. Estimate selling potentials. Share with management and lead agreed projects.

 • Networking

Constantly update personal local network by attending events and meeting relevant industry people across the region

 • Keep track of boutiques premises related contracts and bills: rental, electricity, water, internet, expenses etc…

 

 • Budget management
  • Marketing & decoration

Maintain the identity and level of stores marketing while controlling promotion material budget (kakemonos, tags, decorations etc…)

 • Stores operational budget:

Supervise and optimize retail stores expenses and implement solutions to maintain both image and the store profitability.

 1. Human Resources responsibilities:

-By closely managing its team, the Retail Manager ensures that all tasks are securely handled to ensure the expected sales performance, staff security, satisfaction and compliance and above all, client information and satisfaction.

 • Recruitment:

Retail manager should be in charge to follow up the recruitment process with Bodia’s admin department. Job description writing, recruitment process, interviews etc…

 • Training sales team members (store supervisor and sellers):

Retail manager is in charge of training the selling staff regarding the products themselves but also the selling technics and customers management.

 • Admin & Bonus management:

Keep administrative documentation up to date (job descriptions, flow chart, holidays or purchases request…).

Bonus should be calculated every month by retail manager for each boutique under his/ her watch. He/she should also bring advices about the incentives policy to adjust it as best as possible to the company & sellers’ common benefit and motivation.

Candidate profile:

The qualified candidate will have the following experience;

 • Bachelor degree in sales & marketing.
 • At least 5 years of experience in related field of work.
 • Fluent in English (writing and speaking)
 • Experience of managing individuals and team with ability to motivate staff
 • Good analytical mind.
 • Good communication and reporting skills.
 • Taking initiative, Tenacity, Creativity, Resilience

Application:

Please send CV and references to Stephanie Dominici: stephanie.dominici@bodia.com

Apply now >

Position: Spa Receptionist | Location: Phnom Penh

Functions & responsibilities:

• Primary focus on operations of the front desk, telephone, sense of guest arrival/departure, and management and stock of main lobby retail area.
• Well versed in all areas of retail/service and available to answer any questions that guests may have and be able to give them extensive feedback and demonstration if applicable; with an ability to execute suggestive and add-on sales.
• Collection and recording of all service/product transactions
• Coordination of guest/therapist booking
• Coordinates the maintenance schedule of aquatic in the lotus pool & elements relating to the spa
• Maintains guest confidentiality and business/spa facility information confidential at all times.
• Coordinates use of other sources of client database to make use of un-booked time slots, cancelled/no-show bookings or appointment blocks.
• Monitors personal performance tracking reports like attendance, training sessions attended, commission/incentives earned, and other work-related reports required.
• Communicates clearly and directly with supervisor and colleagues concerning performance expectations, productivity, and accountability within the team.

Job requirements:

• English Skill: Good Level
• Team working skill
• Communication and problem solving skill
• Decision making skills
• Effective verbal and listening communications skill
• Very effective organizational skills
• Computer skills Microsoft office, Email, Internet
• Flexible on problem solving

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Admin Officer | Location: Phnom Penh

In order to support and develop its operations, Bodia Spa is seeking an ADMIN OFFICER.

Duration: Initial contract length is 1 year

Salary: 200$-300$

Main contacts:

The Admin Officer will report to:

 • Admin Supervisor
 • Head of HRA

Scope of work:

Admin’s works focus on:

 •  Public Relations
 •  Documentation
 •  Office Management
 •  Admin Supports.

1.Responsibilities

 • Set up finger print for new staffs
 • Manage staffs’ attendances
 • Control the company’s assets
 • Manage the security and cleaner
 • Manage on stationary (in/out)
 • Manage first aid and stock
 • Manage all events in company (Monthly staff’s party, Birthday party etc…)
 • Manage administrative expend chart account
 • Review insurance and claim accident with Forte or NSSF (Vehicle, Moto, Tuk Tuk and staffs)
 • Review vehicle tax road and visa extending for expats
 • Take documents to ministries for applying or submitting legally
 • Other works set up by supervisor and manager.

2.Company Images

Keep monitoring of the following items in order keep the company image

 • Be polite and friendly to the others
 • Be a Business Unit partner
 • Make yourself tidy and clean
 • Oversee the good working environment.

Candidate Profile:

The qualified candidate will have the following experience:

 • An individual with positive mind-set
 • Minimum 1 or 2 years related working
 • Good at computer skills (Microsoft office, internet and e-mail)
 • Creative and be able to work effectively and cooperatively with co-workers
 • Able to be work under pressure
 • Good at English skills capabilities is an advantage
 • Able to travel to visit all branches in Phnom Penh

Benefit Package: 

 • Competitive Salary
 • 13 months
 • Benefit (phone & petrol)
 • Yearly Salary revising on evaluation
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labour law

Contact Information: 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena(Mr.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Graphic Designer Assistant | Location: Phnom Penh

Duration: FULL TIME

Main Contact:

The Graphic designer Assistant will join the Marketing & Communication team and will be under the supervision of the Marketing & Communication Manager, he/she will directly collaborate with the Communication Supervisor and the Digital Marketing Supervisor.

Scope of work:

The graphist designer assistant shall support Marketing and Communication team in the design of the marketing materials/graphics for Bodia branches in Phnom Penh & Siem Reap.

Functions & responsibilities: 

The Graphic Designer Assistant is in charge of finalizing and preparing communication supports used to promote Bodia services and products:

 • Design materials for prints and online communication respecting branding and graphic guidelines as follow:
 • Prints & advertising: promotional & marketing materials, advertisings, leaflets, banners, catalogs, signages, packaging, etc.
 • Digital communication: websites graphics, social medias (Post, Banners, GIF, etc > to be displayed on Facebook, Instagram, Pinterest, and Newsletter).
 • Contributing ideas and suggest design improvements.
 • Support the Marketing and Communication team in the definition of visual content needed and adapting the design in English/Khmer for all supports, off and online.
 • Finalize the printing files to be sent to the printing houses.
 • Manage the full printing process: negotiate and follow up with printing house/suppliers on production, schedule and quality of the prints.
 • Support the team during
 • Other tasks to be assigned by supervisors/managers.

Candidate Profiles:

 • Bachelor degree in Graphic design/ IT
 • Minimum 1-year experience in related field
 • Strong knowledge of design software (Adobe Illustrator, Photoshop and InDesign)
 • Photography, Photo editing, Motion design and Video skills are a plus
 • Fluent in English and Khmer
 • Able to understand printing production process
 • Creative, curious and problem-solving mind (bring and understand concepts)
 • Able to work in team
 • Organizational skills with special attention to details
 • Able to work under tight-time schedule

Contact Information 

If interested, please send your application (CV and Cover letter) and your portfolio to

Email: Thomas.charneau@bodia.com

Tel: +855 (0) 719 752 453

Apply now >

Position: BODIA SPA GUEST RELATION SUPERVISOR | Location: Siem Reap

Duration: FULL TIME

Main Contact: Guest relation supervisor shall report directly to Bodia Spa Manager.

Scope of work:

The Bodia Spa guest relation supervisor in Siem Reap is one of the main support for Spa Manger and Operation Quality Manager in its daily tasks:

 • maintenance high standards of quality for the receipt team
 • Organize regulars  training and being the direct face to face contact with the guests
 • maintenance the level of service and quality by closely monitoring of the check in and check out of all profiles of customers with a strong ability for guest retention and up selling spa treatments and products

Functions & responsibilities: 

1. Staff training and internal skills monitoring:

Ensure proper internal training and guarantee top quality of Bodia Spa front line (receptionists welcoming, Spa cleanliness…) 

By closely monitoring the staff skills, Spa Guest relation supervisor should be able to establish the list of training needs from internal and external trainer and guarantee a proper schedule for each staff to reach the level of knowledge required. (Staff progression list, training schedules monitoring) 

Spa Guest relation supervisor must maintain a strict and permanent protocol of work with all team members. Protocols shall be as per company requirements and updated according to managers needs and judgement. 

2. Human resources 

Bodia Guest relation supervisor will assist Spa assistant manager in ensuring a permanent and sufficient recruitment of Bodia Spa front line operational staff in cooperation with the HR & Admin supervisor (cleaners, receptionist). 

By managing the team wisely he/she ensure the wellness of all team members and maintain a positive team spirit among all working shifts. 

Spa Guest relation supervisor will participate to the front line roster establishment and ensure the service maintenance at all time of Spa operations (weekends, evenings, ceremony days etc…) 

3.Reporting 

 • Walk Out report  

Spa guest relation supervisor assist shall assist in completing the guest walk out and guest satisfaction form. He/ She is concerned by the achievements of targets in term of revenue and quality of welcome. 

 • Guest Satisfaction report 

Guest relation supervisor  shall produce daily / weekly / monthly reports regarding Guests satisfaction form filled by guests at the end of treatment to follow up overall quality of front line ( check in and Out) including treatment feedback.  

Guest relation supervisor shall place his / her attention in monitoring customer’s feedback. Either by collecting comments directly from customers after treatment, Bodia treatment questionnaire analysis, through TripAdvisor or any public media. 

 • Employee meeting 

Guest relation supervisor shall participate in organising weekly employee meeting and edit the minutes to be communicated to all staff and management for close tracking of open issues and expectations.  Communicates clearly and directly with employees supervised concerning performance expectations, productivity and guest experience. Ensures that staff is fully knowledgeable on the use and benefits of services, products, programs, marketing and promotions. 

4. Operational tasks 

As a team leader, Guest relation supervisor is capable of performing all booking and guest welcoming tasks, set up a room as per Bodia’s protocol, control all operations performed into the Spa service activity.  

A Guest Relation supervisor in Bodia is responsible for managing the first impressions of  Guests and, therefore, must perform the following tasks to the highest standards: 

 • Review arrival lists in the log book to welcome pre-booked guests. 
 • Attend to special guests (e.g. VIPs and premier card members) and answer their inquiries with regard to treatment and the spa if any. 
 • Suggest treatment to guest by interacting with guest and understanding their need to deliver personalised service  
 • Provide information about amenities, area and Bodia Spa and promote services. 
 • Anticipate guest needs and build rapport with customers in order to reduce guest walk out at his maximum. 
 • Address customer complaints and  resolve them in timely manner   
 • Demonstrate a thorough understanding of all facilities and services provided within the Spa and identify opportunities for up-selling and promoting Bodia Spa when appropriate.

5. Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organisation.   

Expectation:  Company commitment is consistent and positive. 

6. Monitor general image of Bodia Spa to keep it at its best level 

Communicate and monitor with Spa team in order to report all maintenance details that need improvement and follow up to maintain a good image at Bodia Spa. 

Condition:

 • Basic salary: To be determined based on experience 
 • Benefit (phone & Petrol):  To be determined based on experience 
 • Bonus: Based on monthly sales targets. Evaluated every 3 months. 
 • Insurance : Accident insurance 

Candidate Profiles:

 • Should be an outgoing, not shy and excellent communicator who can stay positive when facing difficult situations
 • Should be self-driven and motivated to reach excellence
 • Should also be reliable, customer-oriented and professional attitude, as you’ll serve as a primary point of contact for our customers and be the brand Ambassador for Bodia with our guest
 • Should have good time management skills to deal with complaints and resolve guest issues
 • Proven experience as a Guest Relations Officer is desirable  
 • Familiarity with hospitality industry standards 
 • Flexibility to respond to a variety of different work situations 
 • Khmer native , Proficiency in English; knowledge of Chinese language is a must 
 • Outstanding communication abilities 
 • Excellent organisational and time-management skills 
 • Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organisation
 • Join all new Spa training activity and help to advice the team on guest expectations and requirements for future training of the staff

Contact Information 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Tel: HR Department 099 606 642
 • Tel: Mr. Cedric Blanchard 095 803 310
 • Email: hra.sr@bodia.com
 • Address: Bodia Spa Old Marker behind U-Care Phamarcy, Siem Reap

Apply now >

Position: Regional Sales Manager | Location: Phnom Penh

Scope of work:

In order to open new local markets to Bodia spa services, Bodia requires a full-time Regional Sales manager to fulfil the following vital roles;

 • Identify new potential customers (including but not limited to travel agencies, hotels, boutiques, other spas, retail premises)
 • Organize and perform prospection visits to potential customers until sales in the aim of increasing the popularity and visibility of Bodia Spa.

Operational responsibilities:

Regional Sales manager is in charge of Bodia commercial prospection by proposing Bodia Spa services and products including the sales of Spa Training to potential customers

Sales prospection

 • Establish a detailed list of potential customers to visit and follow up in Cambodia but also abroad and manage database including all potential business partners (Travel agencies, hotels, airlines companies…)
 • Lead active prospection campaign (plan visits on phone and perform the commercial presentation).
 • Create prospection tools with the help of marketing department such as mini menu, factsheet, flyers…
 • Networking.
 • Constantly update personal local network by attending events and meeting relevant industry people of Chinese community across the country.
 • Support Sales Department in visiting monthly Existing Travel agency and Hotels in Phnom Penh answering all issues and enquiries under Sales manager
 • VIP and Business management: In charge of organizing Spa inspection with Travel Agencies and /or investors (with BDM support) on site when required.
 • Develop sales managing new potential tour guides creating specific guidelines with commissions under sales manager.

Sales operations

 • Edit the customer’s agreement under supervision of Sales Manager.
 • Launch of Operation
  • Welcome valuable customers’ representatives and clients at Spa.
  • Coordinate the new customer’s staff training and “Bodia” education in cooperation with Marketing & Communication Supervisor or Spa Operation Manager.
  • Responsible for providing formal and informal guidance and recommendations to the sellers’ teams regarding cultural awareness related to your markets and selling techniques.
  • Increase the average sales per pax for customers training teams of sellers.

Human Resources responsibilities:

By closely managing its team, the Regional Sales Manager ensures that all tasks are securely handled to ensure the expected sales performance, staff security, satisfaction and compliance and above all, client information and satisfaction.

 • Recruitment: Retail manager should be in charge to follow up the recruitment process with Bodia’s admin department. Job description writing, recruitment process, interviews etc…
 • Training sales team members (sales executive): Regional Sales manager is in charge of training the selling staff regarding Spa services and customers management.
 • Admin & Bonus management: Keep administrative documentation up to date (job descriptions, flow chart, holidays or purchases request,…).

Incentive should be calculated every month by Regional Sales manager for each sales executive under his/ her watch. He/she should also bring advices about the incentives policy to adjust it as best as possible to the company & sales executive’ common benefit and motivation.

Candidate Profile:

The qualified candidate will have the following experience:

 • Fluent in English: speaking and writing.
 • Bachelor degree in sales & marketing.
 • Excellent Microsoft Office Knowledge.
 • At least 3 years of experience in related field of work.
 • Good communication and reporting skills.
 • Ability to take initiative.
 • Driving best practice and culture of continuous service delivery improvement within the company.
 • Good teamwork, analytical and problem solving skills.
 • Creativity.
 • Organised and self-efficient.

Benefit Package: 

 • Competitive Salary
 • Incentive based Sales (Sale only)
 • Benefit (phone & petrol)
 • Yearly Salary revising on evaluation
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

Contact Information 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Name: Leakhena (Ms.)
 • Position: Admin Supervisor
 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: RESERVATION OFFICER | Location: Phnom Penh or Siem Reap

Chain of management:

The Spa Reservation Officer shall report directly to :

 • Reservation officer Supervisor
 • Quality operation Manager
 • Spa General Manager

Scope Of Works: 

The Spa reservation officer in Phnom Penh or Siem Reap is responsible for fulfilling reservation requests based on spa room availability and customer preferences. He/ she handle correspondence, sending confirmation emails, verifying customer information, promoting spa facilities, and answering to customer inquiries. He / She assist our customers with their booking needs answering customers’ questions, making up selling suggestions, and booking spa rooms by spa location (Phnom Penh and Siem Reap)

Functions & responsibilities:

To be successful as a Reservation Officer candidate must be able to work with minimal supervision and have excellent customer service skills. Additionally, he/she would be able to up-sell and have excellent knowledge of deals and savings available to customers (promotion plans, special advantages, membership cards holder’s benefits, etc…)

Reservation Officer must be excellent communicators. He/She should also be detail-orientated and enjoy assisting others. In addition to these traits, Bodia looks for applicants with the following skills:

 • Assisting and advising customers who may be choosing from a variety of spa treatment options.
 • Making reservations for customers based on their various requirements and budgetary allowances.
 • Checking the availability of spa rooms and Bodia transportation on the customers’ desired treatment dates and time.
 • Helping plan treatments by suggesting the ones adapted to customers’ needs
 • Verifying steps of payment on site and sending confirmation details to customers coordinating with spa receptionists and managers
 • Sorting out any issues that may arise with bookings or reservations.
 • Selling and promoting spa treatments and Bodia services
 • Answering any questions customers might have about the reservation process.
 • Up-selling, when appropriate, by informing customers of additional services or special packages or promotion
 • Providing support to customers who may need to amend or cancel a reservation.
 • Transfer all contact request to the appropriated persons or managers concerned
 • Bookings collection from all channels: Facebook, Website, Wechat, Tripadvisor, phone calls, direct mails, Whatsapp, etc…

Wages & Benefits:

 • Basic salary: To be determined based on experience
 • Benefit (phone & Petrol): To be determined based on experience
 •  Bonus: Based on achievements appraisal form. Evaluated every 6 months and paid at the end of the year only.
 •  Insurance : Accident insurance

Profile needed.: The candidate for this position should fill the following requirements:

 •  Khmer native
 • Experience working in sales or public relations, preferably in the hospitality or travel industries.
 • Customer-service experience ( 2 years) or Call center experience appreciated
 • Excellent written and verbal communication skills in English & Khmer, Chinese is a big plus
 • Multi-tasking and time-management skills, with the ability to prioritise tasks.
 • Experience in sales
 • Proficient in Microsoft Office Suite and all new technologies and applications
 • Data entry experience.
 • Can adapt easily and work under pressure with busy schedules
 • Flexible working hours.

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through reservation department

 • Name: Derick Dorji Bareh (Mr.)
 • Position: Operation Quality Manager
 • Tel: 078 274 533
 • Email: operation.quality@bodia-spa.com
 • Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh

Apply now >

Position: HR Supervisor | Location: Phnom Penh

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a HR & internal audit Supervisor.

Duration:  Initial contract length is 1 year

Main contacts & team:

The HR supervisor will report and cooperate daily with :

 • Bodia General Manager
 • Bodia Spa Operation manager
 • Bodia Admin Supervisor
 • All heads of supportive departments (Marketing, Sales, Accounting)

Scope of work:

Human Resources Supervisor is a key person in the recruitment and daily management of Bodia staff. He/She is mainly in charge of fulfilling the employment offers provided by all departments and is a central actor to guarantee to cohesion of the team.

Functions & Responsibilities

Human resources:

 • RECRUITMENT (First priority function of the HR Supervisor): Prepare job announcement, shortlist, interview, and select candidates. Manage recruitment budget (posting, sponsorship program…)
 • Ensure a proper welcome of new employees in the related team. Guarantee a warm welcome with clear training handover by related supervisor and manager.
 • Scale employee salary, benefit, compensation and appraisal
 • Coordinate staff meeting and training to facilitate internal communication.

Documentation & Records:

 • Ensure proper record of employees in the system.
 • Make/renew employment contract, maintain employees updated file.
 • Coordinate NSSF declaration.
 • Maintain and communicate internal forms amongst employees (AL form, check medical receipt from employee after sick leave etc…)
 • Cooperate with Admin team to Update rules/policy/procedure and communicate amongst all staff.
 • Supervise and control that staff are respecting the company rules & policies.
 • Process VISA & Working permits with authorities for foreigner employees.
 • Facilitate payroll account opening for employees.
 • Occasionally Translation and interpretation

Office Management

 • Control fixed assets
 • Oversee security, safety, constructions, building maintenance
 • Control on purchase stationary and other equipment

Public Relations

 • Help on Employee dispute resolution
 • Organise events (Meeting, Conference, Training and Party) for the company

Candidate Profile:

 • Minimum 2 to 3 years in HR functions.
 • Good at computer skills (Microsoft office, internet and e-mail, HR system is a plus)
 • Creative and independent
 • Strong leadership abilities
 • Able to work under pressure
 • Excellent English skills
 • Good mobility (visit different Bodia location, recruitment campaigns in province)
 • Good interpersonal skills
 • Be a Business Unit partner

Benefit Package: 

 • Basic gross salary: $500 to $800 – Based on experience
 • 13 months
 • Benefit (phone & petrol)
 • Insurance
 • Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labour law

Contact Information: 

Interested candidates are requested to submit CV together with recent colour photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • Tel: 011 806 396
 • Email: admin.officer@bodia.com / antoine.bancel@bodia.com
 • Address: BODIA SPA; #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh

Apply now >

Position: Cosmetic seller | Location: Phnom Penh

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocoon Spas in Siem Reap and Phnom Penh offering an authentic vision of relaxation in a modernly designed Spa (www.bodia-spa.com). In order to guaranty the quality of its treatment, Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia under the brand Bodia Cambodian Apothecary that promotes the traditional know-hows and uses local resources (www.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia (4 locations in Phnom Penh & 3 locations in Siem Reap) dispensing quality treatments and offering therapist training to other spas, hotels and extending its services to franchise opening. Bodia products are made in our factory located in Phnom Penh and distributed in all official Bodia Spas and Stores, through a network of 50 local distributors and 1 online shop.

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for Cosmetic Sellers (location: Phnom Penh)


DUTIES

 • – Keeping the Bodia Boutique tidy and clean including sweeping and mopping…etc
 • – Informing customers about products, offering free testing, and assisting shoppers to find goods and products they are looking for.
 • – Printing out the invoices when performing sales and exporting the selling reporting sheet form the system.
 • – Being responsible for processing cash and Card Payments to ensure it matches with invoice.
 • – Checking products display in the Boutique and making sure they are accurate with attaching price tags on each item
 • – Checking tester, expiry date of products, lights, sales report, uniform and reporting to Supervisor /Manager
 • – Working within established guidelines, rules and regulation.
 • – Other tasks assign by supervisor

JOB REQUIREMENTS:
This position must demonstrate the following skills:

 • – Female only
 • – The Fresh Graduate will be welcome
 • – English Skill: Good Level
 • – Chinese Skill is plus (but not required)
 • – Team working skill
 • – Communication and problem solving skill
 • – Decision making skills
 • – Effective verbal and listening communications in English
 • – Very effective organizational skills
 • – Computer skills Microsoft office, Email, Internet
 • – Flexible on problem solving

BENEFIT PACKAGE:

 • – Competitive Salary
 • – Incentive based Sales (Regarding Position)
 • – Benefit (phone & petrol)
 • – Yearly Salary Revising on evaluation
 • – Insurance
 • – Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per
  Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • -Name: Leakhena (Ms.)
 • -Position: Admin Supervisor
 • -Tel: 011 806 396
 • -Email: admin.officer@bodia.com
 • -Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Product – Sales Executive | Location: Phnom Penh

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocoon Spas in Siem Reap and Phnom Penh offering an authentic vision of relaxation in a modernly designed Spa (www.bodia-spa.com). In order to guaranty the quality of its treatment, Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia under the brand Bodia Cambodian Apothecary that promotes the traditional know-hows and uses local resources (www.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia (4 locations in Phnom Penh & 3 locations in Siem Reap) dispensing quality treatments and offering therapist training to other spas, hotels and extending its services to franchise opening. Bodia products are made in our factory located in Phnom Penh and distributed in all official Bodia Spas and Stores, through a network of 50 local distributors and 1 online shop.

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a Product- Sales Executive.


DUTIES

SCOPE OF WORK:
The Bodia Sale Executive will assist the Whole Sales Manager on promoting and selling Bodia products. She/He will maintain and develop good relationship customers in order to increase sale and reach monthly target.

SALES OPERATIONS:
– Branding Image Control: Constantly control the branding on displays. Implement corrective actions and / or training to ensure a constant brand proper representation. Implement the modification  decided in cooperation with management.

– Sales Follow Up: Follow up with partner’s representative about the current ordering from clients. Stock must be counted every week or received by email in order to push the customer to order frequently. Implement strategy to motivate re-ordering.

– Payment Collection: The sales executive tracks invoices and payment within terms. He must report to management team and accounting about payment issues.

– Clients’ Management: Documents tracking (invoice, stock list…), storage advices at client’s premises. Negotiate and treat open issues with clients. Such as special promotion or discount, nearly expire products return and / or replacement, loss and / or damage payments. Specific notice for consignment customer: establish contract for every new consignment customer, check stock on hand and close balance monthly.

JOB REQUIREMENTS:

The qualified candidate will have the following experience:

 • – Bachelor Degree related to the field
 • – At least 1 year of experience in related field of work
 • – Good in English
 • – Experience of managing individuals and teams
 • – Good analytical mind
 • – Good communication and reporting skills
 • – Self-motivated
 • – Own initiative
 • – Drive
 • – Tenacity
 • – Creativity
 • – Resilience

BENEFIT PACKAGE:

 • – Competitive Salary
 • – Incentive based Sales (Sale only)
 • – Benefit (phone & petrol)
 • – Yearly Salary Revising on evaluation
 • – Insurance
 • – Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per
  Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • -Name: Leakhena (Ms.)
 • -Position: Admin Supervisor
 • -Tel: 011 806 396
 • -Email: admin.officer@bodia.com
 • -Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: R&D Technical Engineer (Cosmetic Field)

Established since 2006 Bodia has started its activities by opening sheltering cocoon Spas in Siem Reap and Phnom Penh offering an authentic  vision of relaxation in a modernly designed Spa (www.bodiaspa.com). In order to guaranty the quality of its treatment, Bodia has created its own line of natural products made in Cambodia under the brand Bodia Cambodian Apothecary that promotes the traditional know-hows and uses local resources (www.bodia.com).

Nowadays, Bodia is a network of 7 Spas in Cambodia (4 locations in Phnom Penh & 3 locations in Siem Reap) dispensing quality treatments and offering therapist training to other spas, hotels and extending its services to franchise opening. Bodia products are made in our factory located in Phnom Penh and distributed in all official Bodia Spas and Stores, through a network of 50 local distributors and 1 online shop.

In order to support and develop its operations, Bodia is seeking for a R&D Technical Engineer.

Contract’s type: Full time job local contract.

Duration: 1-year minimum

Salary: $1500 – $2000/ month (based on experience)

Location: Phnom Penh

Position profile: The product technical Supervisor (PTS) is in charge of the technical expertise of Bodia products and shall overlook the following aspects of the products:

 • – Regulatory affairs
 • – R&D
 • – Quality

Functions & responsibilities:

PTS shall have following responsibilities:

– Legal registration : Bodia general policy aims to follow a R&D and production European standards. PTS shall ensure proper documentation, cosmetic folders, application of GMP, registration towards competent authorities.

– R&D: Member of the Bodia’s decision team, the PTS shall participate to the new strategic products definition. He/ She handles the R&D phase by sourcing appropriate ingredients, conceptualize the prototypes, the production process and the tests validation. On a marketing point of view, the PTS actively participate in benchmarking the existing cosmetics global market and trends.

– Quality: In order to guarantee a constant quality level of Bodia products, the PTS is in charge to supporting the production quality teams, procurement team members in the raw material monitoring, production processes and final products conditions.

Requested skills:

 • Minimum Master in cosmetic engineering
 • 2 to 3 years of experience (excluding internship)
 • English, spoken, read, written.
 • Creative and open mind
 • Pack office.

Code of conduct: The candidates shall be self-conducted, independent and creative in his/ her professional and personal life. Meticulous, he / she knows how to work under pressure and take initiative while maintaining an appropriate communication between all departments members. He/ She knows how to adapt in a challenging working environment that combines various culture and working conditions.

Benefit Package:

 • – Competitive Salary
 • – Incentive based Sales (Sale only)
 • – Benefit (phone & petrol)
 • – Yearly Salary Revising on evaluation
 • – Insurance
 • – Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office:

 • -Name: Leakhena (Ms.)
 • -Position: Admin Supervisor
 • -Tel: 011 806 396
 • -Email: admin.officer@bodia.com
 • -Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Position: Therapist | Location: Phnom Penh

Job Description:    

Spa Therapist is responsible for the delivery of an efficient, friendly and results-driven spa experience and one who can exhibit an excellent and consistent level of customer service. You are the ‘spa experience’ that guests will have as they entrust themselves in your capable and expert hands, so you will be expected to execute treatments, engage guests in consultation and repartee, while making them feel as if they have entered a completely different environment from the one they came from.

Functions & responsibilities:

• Primary focus on sense of guest arrival/departure, hands-on treatment, cleanliness, room ambiance, and overall spa experience. Empathetic, friendly, and able to make people feel beautiful inside and out.
• Establish a long term relationship with customers.
• Can provide expertise in all areas of retail and treatments. Able and available to answer any questions that guests may have and give them extensive feedback and demonstration if applicable; with an ability to execute suggestive and add-on sales.
• Records all service/product items used.
• Takes charge of assigned room retail inventory.
• Takes control of guest booking once guest is endorsed by Reception.
• Coordinates the maintenance schedule of treatment room.
• Monitors, maintains and re-stocks assigned room with products, supplies, disposables and work tools.
• Participates in monthly meeting with Spa Department Heads on club performance, staff relations, training, productivity, equipment and facility maintenance, inventory, stocking and control.
• Maintains a commitment to the company vision and the “spirit” of the organization.
• Monitors personal performance tracking reports like attendance, training sessions attended, commission/incentives earned, and other work-related reports required.
• Communicates clearly and directly with supervisor and colleagues concerning performance expectations, productivity, and accountability within the team. Maintains team preparedness by constantly participating in training activities.
• The position of Therapist – Aesthetician or Masseuse is dynamic but routine. He/she is essential at all hours of spa operations unless operational requirements suggest otherwise.

BENEFIT PACKAGE:

 • •Competitive Salary
 • •Incentive based  Sales  (Regarding Position)
 • •Benefit (phone & petrol)
 • •Yearly Salary Revising on  evaluation
 • •Insurance
 • •Annual Leave, Public Holiday, Day Off, Sick Leave, Maternity Leave compliance per Cambodian labor law

CONTACT INFORMATION

Interested candidates are requested to submit CV together with recent color photo (4 x 6), a cover letter through HR office or email the CV with cover letter email, (Attachment should not larger than 2MB, or should not submit link attachment to download)  :

 • •Name: HRA OFFICE
 • •Position: HR and Admin Department
 • •Tel: 011 806 396
 • •Email: admin.officer@bodia.com
 • •Address: #26, corner Sothearos Blvd and Street 178, above U-Care Pharmacy, Phnom Penh.

Apply now >

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere