ទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង - Bodia Spa

ទាក់ទងមកកាន់ពួកយើង

ការិយាល័យកណ្តាល

ស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងមហាវិថីសុធារស និងផ្លូវលេខ 178
នៅខាងលើឱសថស្ថាន U-Care
ភ្នំពេញ – កម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ៖ 023 266 199
ថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ / 10 ព្រឹក – 6ល្ងាច (ម៉ោងនៅកម្ពុជា)

  លេខ​កូត​សុ​វត្ថ​ភាព: captcha


  Processing...
  Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
  Stay tuned!
  Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
  ErrorHere