លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅលើវេបសាយ

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើការជាវស្ប៉ា Voucher

  • ជាវស្ប៉ា Voucher នៅក្នុងវេបសាយ និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ភ្លាមៗ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២០
  • Voucher ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ មិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Spa Packages ឬក៏សេវាកម្មដែលបញ្ចុះតម្លៃរួចហើយនោះទេ

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅក្នុងហាង

បញ្ចុះតម្លៃ ២០% លើ Packages

  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% រាល់ការជាវ Spa Packages
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០២០
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយសេវាកម្មផ្សេងៗឡើយ

ត្រូវការពត័មានបន្ថែម?

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere