លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការបញ្ចុះតម្លៃ

ការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនៅលើវេបសាយ

បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% លើការជាវស្ប៉ា Voucher

  • ជាវស្ប៉ា Voucher នៅក្នុងវេបសាយ និងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% ភ្លាមៗ
  • ការបញ្ចុះតម្លៃនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១
  • Voucher ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃនេះ មិនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Spa Packages ឬក៏សេវាកម្មដែលបញ្ចុះតម្លៃរួចហើយនោះទេ

ត្រូវការពត័មានបន្ថែម?

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere