ការបង្រៀនរបស់បូឌាស្ប៉ា - Bodia Spa

គុណភាពនៃសេវា និងផលិតផលរបស់យើង ក៏ដូចជាជំនាញរបស់ក្រុមការងារ ធ្វើឱ្យ បូឌាស្ប៉ា មានលក្ខណៈពិសេសដាច់គេក្នុងនាមជា កន្លែងស្ប៉ាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បូឌាស្ប៉ា បានបង្កើត និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកស្ប៉ាសម្រាប់មុខវិជ្ជាព្យាបាលដោយម៉ាស្សា និង​ ជំនាញខាងបដិសណ្ឋារកិច្ច។

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere