ប័ណ្ណទូទាត់សេវា - Bodia Spa

ប័ណ្ណទូទាត់សេវា

ផ្ដល់អំណោយជាសុខភាព!

ផ្ដល់អំណោយជាសុខភាព!

ផ្តល់អំណោយដ៏ល្អបំផុតដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកជាមួយនិងការម៉ាស្សាដ៏ល្អបំផុត! ទទួលបានសេវាស្ប៉ា និងម៉ាស្សាពិតៗជាមួយនឹងស្ប៉ា Gift Voucher របស់បូឌាស្ប៉ា។

អ្នកក៏អាចមកជាវ Voucher ដោយផ្ទាល់ពីហាងស្ប៉ាណាមួយរបស់បូឌាស្ប៉ា ឬតាមរយៈការកក់តាមអ៊ីមែលក៏បាន

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Stay tuned!
Subscribe to our Newsletter to follow our monthly promotions and Bodia news.
ErrorHere