ប័ណ្ណទូទាត់សេវា $200

$200.00

Nothing lifts the spirits quite like some luxury relaxation and pampering.

Show your loved ones, friends and colleagues how much you care for their well-being through a truly spa experience with our Bodia Spa gift vouchers.

You can create a personalized Bodia Spa gift voucher package from a range of options, including:

  • Foot Massage
  • Aromatherapy Massages
  • Beauty Treatments
  • Facial & Body Treatments
  • Special Packages

Characters: (0/300)

Email To Recipient
We will send it to recipient email address.

គ្មានអ្វីដែលជួយដល់លើកកម្លាំងស្មារតីជាងការសម្រាក និងការថែទាំបែបប្រណីតនោះទេ។

បង្ហាញដល់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ មិត្តភក្តិ និងសហការីរបស់អ្នកថា តើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណា តាមរយៈការទទួលបានសេវាស្ប៉ាពិតៗជាមួយនឹង ប័ណ្ណទូទាត់សេវា របស់បូឌាស្ប៉ា។

អ្នកអាចបង្កើតកញ្ចប់ម៉ាស្សាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនិងប័ណ្ណទូទាត់សេវាពីបូឌាស្ប៉ា ដោយមានជម្រើសជាច្រើន រាប់បញ្ចូលទាំង

  • ការម៉ាស្សាជើង
  • ការម៉ាស្សាដោយប្រើប្រេងក្លិនក្រអូប
  • ការថែរក្សាសម្ផស្ស
  • ការព្យាបាលមុខ និងរាងកាយ
  • កញ្ចប់ម៉ាស្សាពិសេស